Luyện thi HSK 4 online Đề 1 Nghe hiểu luyện thi hsk online thầy vũ tiengtrunghsk chinemaster luyện thi HSK cấp 4

Luyện thi HSK 4 online Đề 1 Nghe hiểu

Luyện thi HSK 4 online Thầy Vũ Tiếng Trung HSK

Luyện thi HSK 4 online Đề 1 Nghe hiểu là bài giảng trực tuyến lớp luyện thi HSK online của Thầy Vũ hướng dẫn các bạn thí sinh luyện tập các dạng bài thi thử HSK online từ HSK cấp 1 đến HSK cấp 6 được chia sẻ miễn phí trên website luyện thi HSK online ChineMaster. Toàn bộ các bài thi thử HSK online đều miễn phí và chia sẻ công khai trên website này và trên kênh youtube luyện thi HSK online Thầy Vũ.

Các bạn thí sinh tải bộ đề thi thử HSK online miễn phí mới nhất Thầy Vũ vừa cập nhập trên website luyện thi HSK online ChineMaster tại link bên dưới.

Download bộ đề luyện thi HSK online Thầy Vũ

Các bạn tải về xong thì tiến hành làm bài thi thử HSK online luôn nhé.

Giáo trình Luyện thi HSK 4 online Đề 1 Nghe hiểu ChineMaster

Sau đây chúng ta sẽ bắt tay vào làm bài thi thử HSK 4 online này xem sao nhé.

Các bạn hãy chú ý thời gian làm bài thi HSK 4 nghe hiểu chúng ta chỉ có khoảng 30 phút để làm xong hết 45 câu hỏi.

Luyện thi HSK 4 online Đề 1 Nghe hiểu Phần 1

Phần 1 các bạn chú ý nghe và chọn ra đáp án đúng hoặc sai, đúng các bạn tích chữ V, sai thì các bạn chọn chữ V.

1. ★ 她的职业是医生。 一 ( )
2. ★ 丢失的钱包里有信用卡。 ()
3. ★ 他想在咖啡馆里上网。 ( )
4. ★ 现在食品的价格没有变化。 ()
5. ★ 复印店离教学楼很远。 ()
6. ★ 今天是一个节日。 ()
7. ★ 李老师以前是教授。 ()
8. ★ 他一会儿没有课。 ()
9. ★ 他的女朋友其实很活泼、很可爱。 ()
10. ★ 中国有五十六个民族。 ()

Luyện thi HSK 4 online Đề 1 Nghe hiểu Phần 2

Phần 2 HSK 4 nghe hiểu các bạn lựa chọn ra đáp án chính xác nhất nhé.

11.

A 他有奖金

B 他在加班

C 他还没有奖金

D 他在小公司

12.

A 不成熟

B 没有结婚

C 是个女的

D 快有孩子了

13.

A 发邮件

B 写文件

C 法律文件

D 翻译文件

14.

A 通过了考试

B 考试全错

C 是中国人

D 考试粗心

15.

A 书店

B 图书馆

C 办公室

D 会议室

16.

A 兄妹

B 同事

C 父女

D 夫妻

17.

A 是上海人

B 去过上海

C 不喜欢上海

D 没有去过上海

18.

A 他是导游

B 喜欢旅游

C 家在桂林

D 喜欢女的

19.

A 是男教师

B 是汉语教师

C 没有结婚

D 常帮助学生

20.

A 做运动

B 不想出去

C 散步聊天

D 在屋里聊天

21.

A 100 元

B 300 元

C 200 元

D 400 元

22.

A 有钱的

B 长得帅

C 有责任感

D 有幽默感

23.

A 老师

B 司机

C 演员

D 护士

24.

A 啤酒

B 葡萄酒

C 白酒

D 啤酒和葡萄酒

25.

A 开心

B 失望

C 紧张

D 生气

Luyện thi HSK 4 online Đề 1 Nghe hiểu Phần 3

Phần HSK 4 nghe hiểu các bạn cũng lựa chọn ra đáp án chính xác nhất nhé.

26.

A大学生

B老师

C医生

D演员

27.

A香山

B公园

C西山

D黄山

28.

A桌子上

B地上

C自行车上

D柜子上

29.

A —个

B两个

C 3个

D 4个

30.

A狗可爱

B狗听话

C狗干净

D狗友好

31.

A售票员

B工人

C老师

D医生

32.

A办公室

B商店

C饭馆

D家里

33.

A买东西

B运动

C吃饭

D寄东西

34.

A唱歌

B跑步

C吃饭

D跳舞

35.

A两点

B 3点

C 3: 30

D 4点

36.

A 篮球

B游泳

C足球

D网球

37.

A生活

B家庭

C爱好

D性格

38.

A故宫

B后海

C圆明园

D北海公园

39.

A请假

B报名

C集合

D睡觉

40.

A运动

B不吃东西

C健康减肥

D健康生活

41.

A少食

B运动

C不吃晚饭

D注意饮食和运动

42.

A广告中

B书本中

C海报上

D新闻中

43.

A忘记缺点

B常想缺点

C忘记错误

D不要总想缺点

44.

A第一位

B第二位

C第三位

D第四位

45.

A国土面积

B南北方气候

C冬天的气温

D北方地区

Đáp án Luyện thi HSK 4 online Đề 1 Nghe hiểu

Các bạn kiểm tra đáp án với bài thi HSK 4 nghe hiểu đề 1 các bạn vừa làm xem sai ở đâu và biết lý do vì sao sai.

Đáp án Luyện thi HSK 4 online Đề 1 Nghe hiểu Phần 1
STT Đáp án Luyện thi HSK 4 online Đề 1 Nghe hiểu phần 1 Phân tích và giải thích đáp án Luyện thi HSK 4 online Đề 1 Nghe hiểu phần 1
1 X 细节题。原文是“我的职业不是医生”,所以答错。
2 V 细节题。原文是“包里有信用卡……”,所以答对。
3 V 细节题。原文为“我想在这间咖啡馆里无线上网”,所以答对。
4 X 比较题。原文说“现在……食品……价格都在往上涨”,所以 答错。
5 X 时间题。“走五分钟就到”表示距离很近,所以答错。
6 V 推断题。“中秋节”是中国的传统节日之一,所以“今天是一 个节日”正确。
7 X 推断题。“升职为教授”表明李老师现在成为了教授,而以前 不是教授。
8 X 时间题。“六点不是有汉语课吗? ”是反问句式,意思是六点 有课。
9 V 推断题。“后来发现她是……活泼可爱的人”表示实际上他女 朋友很活泼、很可爱。“其实”为“实际上”的意思。
10 V 细节题。原文中说到“包括汉族在内有五十六个民族”,所以 答对。
Đáp án Luyện thi HSK 4 online Đề 1 Nghe hiểu Phần 2
STT Đáp án Luyện thi HSK 4 online Đề 1 Nghe hiểu phần 2 Phân tích và giải thích đáp án Luyện thi HSK 4 online Đề 1 Nghe hiểu phần 2
11 C 细节题。注意理解对话中的细节“一分钱奖金都还没给”, “一……都没”表示“什么都没”的意思,选C。
12 D 推断题。“快做父亲的人”的意思是“这个人快有孩子了”,选 D。
13 D 细节题。注意理解文中的细节,理解说话人的目的。“可以帮 我翻译一点儿法律文件吗”表示女的希望男的帮助她翻译法律 文件,选D。
14 D 关联词题。“因为我的粗心”说明这个人“考试粗心”,选D。
15 B 地点题。注意猜对话的环境,根据对话内容判断对话发生的地 点。文中在讲“借书”的事情,因此对话地点在图书馆,选B。
16 B 关系题。注意理解对话中的细节内容,“下班后打算……”可 知说话人的关系是同事。
17 B 推断题。“每次去”说明女的不是上海人并去过上海,男的也 一样。
18 C 推断题。男的说“家在桂林”,他说“做免费导游”并不是说 自己是导游,那只是为了客气说的话,所以选C。
19 D 推断题。两人都提到张老师对自己的帮助,所以应该选D。
20 C 关联词题。“……的话”表示假设,说明当某种条件满足时, 就做某事。而男的说“散步聊天”,女的同意了,所以选C。
21 B 数字题。注意听清楚数字之间的关系。文中说“充200元话费 送100元话费”是“充200元可获得300元话费”的意思。因 此男的获得300元话费。
22 C 细节题。注意对话细节“更……”,听清楚问题“女的更喜 欢……”,所以应该选“有责任感”,选C。
23 D 职业题。注意理解对话中的细节内容,女的提到要“打针”, 所以这个女的最有可能为“护士”。
24 D 细节题。在饭馆点东西时说“给我们来……”是客人需要某东 西的意思。
25 D 推断题。注意理解对话内容,判断说话人的心情。男的欺骗女 的,女的心情肯定是生气,因此排除其他选项,选D。
Đáp án Luyện thi HSK 4 online Đề 1 Nghe hiểu Phần 3
STT Đáp án Luyện thi HSK 4 online Đề 1 Nghe hiểu phần 3 Phân tích và giải thích đáp án Luyện thi HSK 4 online Đề 1 Nghe hiểu phần 3
26 A 细节题。注意理解人物对话的细节内容。女的已经说明自己是 “大学生”,所以选A。
27 C 地点题。“那我们就去……”表示决定的意思,表明说话人最 后要去的地方,原文中说的是“西山”,选C。
28 B 细节题。注意听清楚文中的细节部分,“在……”表示方位地 点,女子说“在地上捡到的”,选B。
29 D 地点题。注意听清楚四个中国的地名,分别是“厦门、广州、 香港、澳门”。这样就能知道有四个城市,选D。
30 D 关联词题。抓住信息的关键点,“因为狗对人友好”说明了原 因,选D。
31 A 职业题。通过对话判断说话人的身份,在公交车上女的请求男 的到了地方喊她一声,可判断出男的是售票员。
32 C 推断题。男的打电话说要点“外卖”,说的是饭馆的送饭服务。 那女的最有可能是在饭馆里。
33 D 推断题。注意从对话内容推断出说话人的目的。“请问……怎 么走”是问路时经常使用的句式。女的问邮局怎么走,可能是 要去邮局办事。而选项中只有“寄东西”和邮局相关,选D。
34 C 推断题。“我们出去庆祝一下”表示大家要一起吃饭。后面的 对话中也提到新开了一家饭馆,所以大家应该是要去一起吃饭, 选C。
35 D 时间题。注意选择对话中有用如信息,同时要听清楚时间带来 的信息。女的说“我下午四点有个会”,表明女的四点钟有事, 应该选D。
36 B 第36到37题  应注意把握住人物的特点,听清楚关键的信息,最后从整体上 理解文段的内容。第36题为细节题,文中说欢欢“最喜欢游 泳和跑步”,因此选B。  第37题为主旨题,根据上下文判断本文主要讲欢欢的爱好, 所以选C。
37 C
38 B 第38到39题  第38题关键句是“活动地点是后海”。  第39题关键句是“不去的同学也要请假”。
39 A
40 C 第40到41题  第40题是主旨题,这段话主要介绍了健康减肥的内容,所以 选C。  第41题为细节题,最后一句话说到“运动和注意饮食是…… 最好的选择”,所以选D。
41 D
42 B 第42题到43题  第42题为推断题,根据文段的内容特点可推断这段话既不是 广告,也不是新闻,更不是海报,所以选B。  第43题为关联词题,理解短文内容,“只要……就……”表达 了作者的观点“少想缺点”,所以选D。
43 D
44 C 第44到45题  这段话介绍了中国国土的情况。第44题是细节题,文中说“位 于世界第三位”就是排世界第三位的意思,所以选C。  第45题是主旨题,文中后半部分分别讲了中国南北方的气候 状况,所以选B。
45 B

Trên đây là bài giảng Luyện thi HSK 4 online Đề 1 Nghe hiểu của Th.S Nguyễn Minh Vũ. Các bạn vừa làm xong bài thi thử HSK 4 online nghe hiểu đề 1 rồi. Các bạn cảm thấy đã tự tin hơn chưa? Lúc thi HSK thật các bạn cũng sẽ làm y chang với các bộ đề thi thử HSK online của Thầy Vũ.

Trung tâm tiếng Trung TiengTrungHSK ChineMaster là kênh chia sẻ tài liệu luyện thi tiếng Trung HSK online miễn phí chất lượng uy tín hàng đầu tại Việt Nam. Các bạn hãy chia sẻ kênh luyện thi HSK online này tới những người bạn xung quanh chúng ta vào luyện thi HSK trực tuyến cùng nhé.

Nội dung bài giảng online Luyện thi HSK 4 online Đề 1 Nghe hiểu của chúng ta đến đây là hết rồi. Thầy Vũ chào tạm biệt các bạn thí sinh và hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *