Luyện thi HSK 7 online Đọc hiểu tiếng Trung HSK 7 - Giáo trình luyện thi HSK cấp 7 - Tài liệu luyện thi HSK 7 online uy tín Thầy Vũ ChineMaster

Luyện thi HSK 7 online Đọc hiểu tiếng Trung HSK 7

Luyện thi HSK 7 online giáo trình Đọc hiểu HSK cấp 7

Luyện thi HSK 7 online Đọc hiểu tiếng Trung HSK 7 là nội dung giáo trình luyện thi HSK 7 online uy tín của Th.S Nguyễn Minh Vũ chuyên luyện thi chứng chỉ tiếng Trung HSK cấp tốc từ HSK 1 đến HSK 9 cực kỳ uy tín tại Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận 10 TP HCM Sài Gòn Cơ sở 2 và Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận Thanh Xuân Hà Nội Cơ sở 1 của Thầy Vũ. Đây là một trong những nội dung giáo án bài giảng của khóa học luyện thi HSK cấp 7 trong bộ sách luyện thi HSK 7 toàn diện 6 kỹ năng NGHE NÓI ĐỌC VIẾT GÕ DỊCH tiếng Trung HSK toàn tập của Th.S Nguyễn Minh Vũ chủ biên và biên soạn. Bộ giáo trình luyện thi HSK toàn diện 6 kỹ năng này chỉ duy nhất được phân phối trong hệ thống của Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Hà Nội TPHCM.

Nội dung chi tiết bài giảng hôm nay lớp luyện thi HSK 7 online ngày 3 tháng 5 năm 2021 Luyện thi HSK 7 online Đọc hiểu tiếng Trung HSK 7 chúng ta cùng theo dõi chi tiết ở ngay bên dưới nhé.

Giáo trình Luyện thi HSK 7 online Đọc hiểu tiếng Trung HSK 7

Chúng ta cần phải liên tục sử dụng bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin để tăng cường hiệu quả học tiếng Trung cũng như luyện thi HSK. Bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin phiên bản mới nhất bạn nào chưa có thì tải xuống luôn và ngay ở link bên dưới.

Tải bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin mới

Sau khi các bạn tải xong bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin thì cài đặt và sử dụng luôn nhé.

Nội dung tài liệu luyện thi HSK 7 online đọc hiểu HSK 7

该公司印度地区经理Ashutosh Gupta在一封电子邮件中表示,公司和非营利组织已在LinkedIn上发起了捐赠计划。 Twitter前印度新闻主管Raheel Khursheed说,放大信息是印度人感到自己在帮助的一种方式。
现在经营着视频流媒体公司的库尔谢德说:“很高兴看到其他人在Twitter上帮助Covid-19患者,但也令人沮丧地看到我们无能为力。” “我们不知道大流行时该怎么办。我家里没有氧气瓶,因此除了放大外,我无能为力。”
但是,即使印度人在该国最黑暗的时刻之一转向社交媒体,莫迪似乎仍在严厉打击主要平台,以压制异议人士。上个月,Twitter应印度政府的要求删除了几条有关Covid-19的推文,其中包括一些批评总理应对大流行的信息。
新德里的干预使社交媒体公司在其最大的市场之一中处于困境,陷入用户与政府之间,该政府最近推出了新规则,可能使他们承担不删除有争议帖子的责任。

审查制度的恐惧
每天,社交媒体上都在分享印度苦难正在蔓延的图像,公众对执政的巴拉蒂亚·贾纳塔(Bharatiya Janata Party)(BJP)所做的努力不足以控制残酷的第二波浪潮。除了寻求帮助之外,人们还使用包括#ResignModi,#SuperSpreaderModi和#WhoFailedIndia在内的热门标签发布重要评论。
Twitter拒绝透露其在印度平台上与Covid相关的帖子的数量,当被问及在此激增期间其与印度相关的流量时,Facebook向CNN Business发送了七个致力于大流行相关问题的社区团体的清单。

印度电子和信息技术部在上周发表的一份声明中说,它已要求Twitter,Facebook和其他公司删除被指控散布虚假或误导性信息的用户的约100条帖子。该部表示,用户通过“使用无关的,过时的和无关紧要的图像或视觉效果,社区敏感帖子以及有关Covid-19协议的错误信息,对最新的Covid-19浪潮产生了“恐慌”。
Twitter的发言人证实,该公司已在印度保留了这些推文,但外部用户仍然可以看到它们。 Modi在Twitter上特别活跃,拥有超过4100万关注者。
政府命令激怒了社交媒体上的许多用户,他们批评新德里专注于自己的形象,而不是危机。
事实核查网站Alt News的联合创始人Pratik Sinha说,他不接受政府的解释,即政府是在追捕假新闻。 “在大流行期间,社交媒体上有数十万条带有假新闻的帖子,为什么只删除这100条,让其他人留下呢?”他说。他补充说:“很多推文(被删除)都是意见形式,没有虚假信息。”
一些推文是由反对派政客发布的,他们指责莫迪造成了毁灭性的Covid-19激增。
反对党国会发言人帕万·凯拉(Pawan Khera)向推特发出了法律通知,要求恢复其职务,他在此质疑莫迪政府是否允许在昆布梅拉(Kumbh Mela)举行群众集会-地球上最大的宗教朝圣之一-并举行选举集会。通知说,删除他的推文是“任意的”和“非法的”。 Twitter尚未回复置评请求。

Phiên âm tiếng Trung tài liệu luyện thi HSK 7 online đọc hiểu HSK 7

Gāi gōngsī yìndù dìqū jīnglǐ Ashutosh Gupta zài yī fēng diànzǐ yóujiàn zhōng biǎoshì, gōngsī hé fēi yínglì zǔzhī yǐ zài LinkedIn shàng fāqǐle juānzèng jìhuà. Twitter qián yìndù xīnwén zhǔguǎn Raheel Khursheed shuō, fàngdà xìnxī shì yìn duó rén gǎndào zìjǐ zài bāngzhù de yī zhǒng fāngshì.
Xiànzài jīngyíngzhe shìpín liú méitǐ gōngsī de kù ěr xiè dé shuō:“Hěn gāoxìng kàn dào qítā rén zài Twitter shàng bāngzhù Covid-19 huànzhě, dàn yě lìng rén jǔsàng de kàn dào wǒmen wúnéngwéilì.” “Wǒmen bù zhīdào dà liúxíng shí gāi zěnme bàn. Wǒ jiālǐ méiyǒu yǎngqì píng, yīncǐ chúle fàngdà wài, wǒ wúnéngwéilì.”
Dànshì, jíshǐ yìn duó rén zài gāi guó zuì hēi’àn de shíkè zhī yī zhuàn xiàng shèjiāo méitǐ, mò dí sìhū réng zài yánlì dǎjí zhǔyào píngtái, yǐ yāzhì yìyì rénshì. Shàng gè yuè,Twitter yīng yìndù zhèngfǔ de yāoqiú shānchúle jǐ tiáo yǒuguān Covid-19 de tuī wén, qízhōng bāokuò yīxiē pīpíng zǒnglǐ yìngduì dà liúxíng de xìnxī.
Xīndélǐ de gānyù shǐ shèjiāo méitǐ gōngsī zài qí zuìdà de shìchǎng zhī yī zhōng chǔyú kùnjìng, xiànrù yònghù yǔ zhèngfǔ zhī jiān, gāi zhèngfǔ zuìjìn tuīchūle xīn guīzé, kěnéng shǐ tāmen chéngdān bù shānchú yǒu zhēngyì tiězi de zérèn.

Shěnchá zhìdù de kǒngjù
měitiān, shèjiāo méitǐ shàng dū zài fēnxiǎng yìndù kǔnàn zhèngzài mànyán de túxiàng, gōngzhòng duì zhízhèng de bā lā dì yà·jiǎ nà tǎ (Bharatiya Janata Party)(BJP) suǒ zuò de nǔlì bùzú yǐ kòngzhì cánkù de dì èr bō làngcháo. Chúle xúnqiú bāngzhù zhī wài, rénmen hái shǐyòng bāokuò#ResignModi,#SuperSpreaderModi hé#WhoFailedIndia zài nèi de rèmén biāoqiān fābù zhòngyào pínglùn.
Twitter jùjué tòulù qí zài yìndù píngtái shàng yǔ Covid xiāngguān de tiězi de shùliàng, dāng bèi wèn jí zài cǐ jīzēng qíjiān qí yǔ yìndù xiāngguān de liúliàng shí,Facebook xiàng CNN Business fāsòngle qī gè zhìlì yú dà liúxíng xiāngguān wèntí de shèqū tuántǐ de qīngdān.

Yìndù diànzǐ hé xìnxī jìshù bù zài shàng zhōu fābiǎo de yī fèn shēngmíng zhōng shuō, tā yǐ yāoqiú Twitter,Facebook hé qítā gōngsī shānchú pī zhǐkòng sànbù xūjiǎ huò wùdǎo xìng xìnxī de yònghù de yuē 100 tiáo tiězi. Gāi bù biǎoshì, yònghù tōngguò “shǐyòng wúguān de, guòshí de hé wúguān jǐnyào de túxiàng huò shìjué xiàoguǒ, shèqū mǐngǎn tiě zǐ yǐjí yǒuguān Covid-19 xiéyì de cuòwù xìnxī, duì zuìxīn de Covid-19 làngcháo chǎnshēngle “kǒnghuāng”.
Twitter de fǎ yán rén zhèngshí, gāi gōngsī yǐ zài yìndù bǎoliúle zhèxiē tuī wén, dàn wàibù yònghù réngrán kěyǐ kàn dào tāmen. Modi zài Twitter shàng tèbié huóyuè, yǒngyǒu chāoguò 4100 wàn guānzhù zhě.
Zhèngfǔ mìnglìng jīnùle shèjiāo méitǐ shàng de xǔduō yònghù, tāmen pīpíng xīndélǐ zhuānzhù yú zìjǐ de xíngxiàng, ér bùshì wéijī.
Shìshí héchá wǎngzhàn Alt News de liánhé chuàngshǐ rén Pratik Sinha shuō, tā bù jiēshòu zhèngfǔ de jiěshì, jí zhèngfǔ shì zài zhuībǔ jiǎ xīnwén. “Zài dà liúxíng qíjiān, shèjiāo méitǐ shàng yǒu shù shí wàn tiáo dài yǒu jiǎ xīnwén de tiězi, wèishéme zhǐ shānchú zhè 100 tiáo, ràng qítā rén liú xià ne?” Tā shuō. Tā bǔchōng shuō:“Hěnduō tuī wén (bèi shānchú) dōu shì yìjiàn xíngshì, méiyǒu xūjiǎ xìnxī.”
Yīxiē tuī wén shì yóu fǎnduì pài zhèngkè fābù de, tāmen zhǐzé mò dí zàochéngle huǐmiè xìng de Covid-19 jīzēng.
Fǎnduìdǎng guóhuì fāyán rén pà wàn·kǎi lā (Pawan Khera) xiàng tuī tè fāchūle fǎlǜ tōngzhī, yāoqiú huīfù qí zhíwù, tā zài cǐ zhíyí mò dí zhèngfǔ shìfǒu yǔnxǔ zài kūnbù méi lā (Kumbh Mela) jǔxíng qúnzhòng jíhuì-dìqiú shàng zuìdà de zōngjiào cháoshèng zhī yī-bìng jǔxíng xuǎnjǔ jíhuì. Tōngzhī shuō, shānchú tā de tuī wén shì “rènyì de” hé “fēifǎ de”. Twitter shàngwèi huífù zhì píng qǐngqiú.

Phiên dịch tiếng Trung tài liệu luyện thi HSK 7 online đọc hiểu HSK 7

Trên LinkedIn, các công ty và tổ chức phi lợi nhuận đã đưa ra các sáng kiến ​​quyên góp, Ashutosh Gupta, giám đốc quốc gia của công ty tại Ấn Độ, cho biết trong một email. Raheel Khursheed, cựu phụ trách mảng tin tức của Twitter tại Ấn Độ, cho biết việc khuếch đại thông điệp là một cách người Ấn Độ có thể cảm thấy như họ đang giúp đỡ.
Khursheed, người hiện đang điều hành một công ty phát trực tuyến video, cho biết: “Thật đáng mừng khi thấy những người khác giúp đỡ bệnh nhân Covid-19 trên Twitter, nhưng cũng thật buồn khi thấy chúng tôi có thể làm được ít như thế nào”. “Chúng tôi không biết phải làm gì trong đại dịch. Tôi không có bình oxy đang nằm ở nhà, vì vậy ngoài việc khuếch đại, tôi không thể làm gì nhiều”.
Nhưng ngay cả khi người Ấn Độ chuyển sang sử dụng mạng xã hội trong một trong những giờ đen tối nhất của đất nước, Modi dường như đang đàn áp các nền tảng chính trong nỗ lực ngăn chặn bất đồng chính kiến. Tháng trước, Twitter đã xóa một số tweet về Covid-19 theo yêu cầu của chính phủ Ấn Độ, trong đó có một số bài chỉ trích cách xử lý của Thủ tướng đối với đại dịch.
Sự can thiệp của New Delhi đã đặt các công ty truyền thông xã hội vào tình thế khó khăn tại một trong những thị trường lớn nhất của họ, bị chèn ép giữa người dùng của họ và một chính phủ gần đây đã đưa ra các quy định mới có thể khiến họ phải chịu trách nhiệm về việc không xóa các bài đăng gây tranh cãi.

Kiểm duyệt lo sợ
Mỗi ngày, hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội về sự đau khổ đang diễn ra ở Ấn Độ, trong bối cảnh công chúng đang gia tăng sự giận dữ đối với Đảng Bharatiya Janata (BJP) cầm quyền vì đã không làm đủ để kiểm soát làn sóng tàn bạo thứ hai. Cũng như yêu cầu trợ giúp, mọi người đang đăng các bình luận chỉ trích bằng cách sử dụng các thẻ bắt đầu bằng # thịnh hành bao gồm #ResignModi, #SuperSearcherModi và #WhoFailedIndia.
Twitter từ chối tiết lộ số lượng bài đăng liên quan đến Covid trên nền tảng của mình ở Ấn Độ và khi được hỏi về lưu lượng truy cập liên quan đến Ấn Độ trong đợt tăng đột biến này, Facebook đã gửi cho CNN Business danh sách bảy nhóm cộng đồng làm việc về các vấn đề liên quan đến đại dịch.

Trong một tuyên bố vào tuần trước, Bộ Điện tử và Công nghệ Thông tin Ấn Độ cho biết họ đã yêu cầu Twitter, Facebook và những người khác xóa khoảng 100 bài đăng của những người dùng bị cáo buộc lan truyền thông tin giả mạo hoặc gây hiểu lầm. Bộ cho biết, người dùng đã tạo ra “sự hoảng loạn” về làn sóng Covid-19 mới nhất bằng cách “sử dụng các hình ảnh hoặc hình ảnh không liên quan, cũ và không có bối cảnh, các bài đăng nhạy cảm cộng đồng và thông tin sai lệch về các giao thức Covid-19”.
Người phát ngôn của Twitter xác nhận rằng công ty đã giữ lại những dòng tweet đó ở Ấn Độ – nhưng người dùng bên ngoài vẫn có thể nhìn thấy chúng. Modi đặc biệt tích cực trên Twitter, với hơn 41 triệu người theo dõi.
Lệnh của chính phủ khiến nhiều người dùng trên mạng xã hội tức giận, họ chỉ trích New Delhi tập trung vào hình ảnh của chính mình thay vì khủng hoảng.
Pratik Sinha, người đồng sáng lập trang web kiểm tra thực tế Alt News, cho biết anh không chấp nhận lời giải thích của chính phủ rằng họ đang chạy theo tin tức giả mạo. “Có hàng trăm nghìn bài đăng với tin giả trên mạng xã hội trong thời kỳ đại dịch, tại sao chỉ gỡ bỏ 100 bài này và để những bài khác ở lại?” anh ấy nói. “Rất nhiều tweet [đã bị xóa] ở dạng quan điểm không có yếu tố thông tin sai lệch,” ông nói thêm.
Một số tweet được đăng bởi các chính trị gia đối lập, những người đã đổ lỗi cho Modi về sự gia tăng Covid-19 tàn phá.
Pawan Khera, người phát ngôn của Quốc hội đảng đối lập, đã gửi một thông báo pháp lý tới Twitter để tìm cách khôi phục bài đăng của mình, trong đó ông chất vấn chính phủ Modi về việc cho phép các cuộc tụ tập đông người tại Kumbh Mela – một trong những cuộc hành hương tôn giáo lớn nhất trên Trái đất – và tổ chức các cuộc biểu tình bầu cử. Thông báo cho biết việc xóa các tweet của anh ấy là “tùy tiện” và “bất hợp pháp.” Twitter đã không trả lời yêu cầu bình luận.

Nội dung bài giảng Luyện thi HSK 7 online Đọc hiểu tiếng Trung HSK 7 đến đây là hết rồi, hẹn gặp lại các bạn trong bài học tiếp theo vào ngày mai nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *