Giáo trình tiếng Trung thương mại Tập 3 bài tập ngữ pháp ứng dụng trung tâm tiếng Trung Quận 10 TPHCM

Giáo trình tiếng Trung thương mại Tập 3 bài tập ngữ pháp ứng dụng

Bài giảng chuyên đề tiếng Trung thương mại ChineMaster

Giáo trình tiếng Trung thương mại Tập 3 bài tập ngữ pháp ứng dụng, bài giảng hôm nay mang đến cho chúng ta rất nhiều kiến thức tiếng Trung trong lĩnh vực thương mại bổ ích, các bạn hãy chú ý theo dõi nhé. Thầy Vũ sẽ cung cấp cho các bạn một số từ vựng và ngữ pháp quan trọng, chỉ cần các bạn luyện tập đầy đủ theo nội dung Thầy Vũ chia sẻ thì trình độ tiếng Trung sẽ được cải thiện một cách rõ rệt. Nếu trong quá trình học tiếng Trung các bạn gặp phải bất kì khó khăn gì, thì có thể liên hệ trực tiếp với Thầy Vũ để được giải đáp mọi thắc mắc nhé. Chúc các bạn có những buổi học tập và trải nghiệm thật vui vẻ !

Bên dưới là bài viết về trung tâm ChineMaster tại cơ sở Hà Nội và TPHCM, các bạn hãy ấn vào link để tìm hiểu thêm và hiểu rõ hơn về ChineMaster nhé.

Trung tâm tiếng Trung Hà Nội ChineMaster

Trung tâm tiếng Trung TPHCM ChineMaster

Ngoài kiến thức tiếng Trung thương mại các bạn hãy luyện tập thêm giáo trình tiếng Trung ở link bên dưới, toàn bộ kiến thức do chính tay Thầy Vũ biên soạn và cung cấp miễn phí cho các bạn tham khảo nhé.

Bộ giáo trình tiếng Trung online ChineMaster

Để củng cố lại kiến thức cũ trước khi vào bài mới các bạn hãy ấn vài link bên dưới nhé.

Giáo trình tiếng Trung thương mại Tập 1 Thầy Vũ Chủ biên Biên soạn

Nội dung chi tiết bài giảng hôm nay lớp luyện thi HSK online Thầy Vũ chúng ta hãy cùng theo dõi chi tiết ở ngay bên dưới nhé.

Giáo trình tiếng Trung thương mại Tập 3 bài tập ngữ pháp ứng dụng

Toàn bộ bài giảng Giáo trình tiếng Trung thương mại Tập 3 bài tập ngữ pháp ứng dụng ChineMaster

Giáo trình tiếng Trung thương mại Tập 3 bài tập ngữ pháp ứng dụng thực tế Thầy Vũ thiết kế nội dung giáo án chương trình đào tạo cho các khóa học tiếng Trung thương mại cơ bản nâng cao tại Trung tâm tiếng Trung Quận Thanh Xuân ChineMaster Hà Nội và Trung tâm tiếng Trung Quận 10 ChineMaster TPHCM Sài Gòn. Đây chính là tài liệu giảng dạy và học tiếng Trung thương mại toàn tập được sử dụng đồng bộ cho Hệ thống Trung tâm chuyên đào tạo tiếng Trung thương mại ChineMaster Hà Nội TPHCM Sài Gòn.

美国偏头痛基金会估计至少有 3900 万美国人患有偏头痛。真实病例数可能更高,因为许多人尚未得到正式诊断。

根据位于伦敦的研究型慈善机构 Migraine Trust 的数据,偏头痛是世界上第三大常见疾病。偏头痛影响了全球近 15% 的人口。

偏头痛不成比例地影响女性。大约四分之三的偏头痛患者是女性,最常见于 20 至 45 岁之间。

美国黑人、土著和有色人种 (BIPOC) 中偏头痛的患病率尚未得到充分研究。

根据 2018 年发表在 Headache 杂志上的一篇文章,与白人、黑人或西班牙裔美国人相比,2015 年美洲印第安人或阿拉斯加原住民偏头痛或严重头痛的患病率最高(18.4%),亚裔美国人的患病率最低(11.3%)。

这些百分比基于来自全国健康访谈调查 (NHIS)、全国医院门诊医疗调查和全国门诊医疗调查的数据。 NHIS 对 3,197 户被认定为夏威夷原住民和太平洋岛民的家庭进行了一项单独的研究,发现 13.2% 的受访者经历了偏头痛或严重头痛。

当然,疾病的流行并不能说明全部。 《美国国家医学协会杂志》上的一篇论文调查了美国黑人的头痛经历,发现与头痛的白人相比,“非洲裔美国人的头痛患者更有可能 (i) 被诊断患有共病抑郁症; (ii) 报告更频繁和更严重的头痛; (iii) 他们的头痛没有得到充分的诊断和/或治疗; (iv) 无论社会经济地位如何,过早停止治疗。”

在 2021 年接受美国偏头痛基金会采访时,德克萨斯大学达拉斯西南医学中心助理教授、美国头痛协会头痛医学特别兴趣小组的服务不足人群主席 Jessica Kiarashi 医学博士。

Kiarashi 博士还指出,根据她的团队审查的头痛和偏头痛研究样本,BIPOC 社区在偏头痛和头痛研究中的代表性不足。

对于患有偏头痛的人来说,重要的是管理压力、饮食、睡眠和日常生活的其他方面,以避免触发偏头痛并降低偏头痛发作的可能性。 COVID-19 大流行给生活带来了新的压力和不确定性,使许多人更难以处理所有这些日常问题。

好消息是,没有理由认为偏头痛患者比普通大众更容易感染 COVID-19。然而,轶事报告表明,那些确实感染 COVID-19 的人可能会出现头痛作为一种症状,并且可能会出现非常严重的头痛。

如何避免这种情况?对于大多数人来说,避免 COVID-19 感染的最佳方法是接种一种 COVID-19 疫苗。虽然头痛、发烧、疲劳、肌肉疼痛和关节疼痛是美国目前授权的所有三种疫苗的可能副作用,但这些副作用只会持续很短的时间,不应阻止您接种疫苗。

除了接种疫苗外,避免传染性感染的可靠方法还包括经常洗手、与他人保持距离,以及在与可能被感染的人(尤其是在室内空间)密切接触时戴上口罩。

如果您担心外出或进入医疗机构的安全,通过远程医疗(即通过电话、视频通话或电子邮件)看医生可能是一种选择。

当您与您的医疗保健提供者交谈时,询问您的偏头痛治疗方案的安全性。是否有您应该谨慎服用的特定药物?是否有因为您的医生办公室没有亲自看病人而无法获得的治疗或程序?如果是这样,您可以使用什么来预防或治疗偏头痛发作?

当您解决大流行期间的实际安全问题时,请注意您的心情。心理健康和偏头痛健康是相辅相成的,虽然此时感到有些焦虑是正常的,但如果您感到沮丧或焦虑很严重,寻求帮助也很重要。如果您有心理健康治疗师,请联系您的心理健康治疗师,或向您的偏头痛专家或初级保健医生咨询心理保健转介。

患有偏头痛或头痛症的人可以从提供信息和支持的可靠资源中受益。许多组织提供教育材料,可以帮助您找到专门从事偏头痛护理的医生。还有一些在线社区提供支持以及实用的建议和技巧。

AHS 专门致力于帮助医疗保健提供者及时了解头痛和面部疼痛的治疗方法,但患者还将找到大量有关新偏头痛疗法的信息以及提供一系列技巧的彩色信息图表。

该非营利组织与美国头痛协会合作,致力于为偏头痛患者提供所需的护理和支持。该网站提供了一个方便的医生定位工具和一系列问题的指导,包括管理工作中的偏头痛、识别头痛类型、申请社会保障残疾收入以及处理与偏头痛相关的急诊室就诊。

AMD 认识到偏头痛是一种全身性疾病,具有广泛的症状。除了提供广泛的教育材料外,该组织还举办了偏头痛阴影活动,参与者通过在意想不到的地方戴太阳镜来提高对偏头痛的认识并消除与该疾病相关的耻辱感。

虽然 MRF 的主要任务可能是为偏头痛研究筹集资金,但该基金会的网站是偏头痛新闻、信息和认证头痛专家、儿童头痛医生和综合头痛中心的联系方式的来源。

工作中的偏头痛运动旨在帮助患有偏头痛的员工保持就业并提高工作效率,并帮助雇主支持和容纳这些员工。该网站提供文章、录制的网络广播、新闻通讯和更多信息的链接。工作中的偏头痛是世界健康教育基金会的一个项目。

这本面向慢性偏头痛患者的在线杂志由志愿者制作,他们希望将读者与来自患者的有用真实故事、治疗来源、营养建议和与偏头痛护理相关的新闻联系起来。

INvisible Project 是美国疼痛基金会的旗舰项目,制作在线杂志,其中包含人们应对慢性疼痛的真实故事和照片。有几个版本专门针对偏头痛患者,他们分享了他们如何应对日常生活中与疼痛相关的挑战。

Migraine Again 称自己为偏头痛患者和爱他们的人的生活方式网站。它包含来自偏头痛患者的专家信息和建议、技巧和个人故事,以及关于偏头痛患者生活各个方面的文章。

可下载资源由妇女健康研究协会创建,旨在帮助偏头痛患者获得所需的护理、处理健康保险问题并将健康实践融入他们的生活。

这个应用程序得到了头痛和偏头痛患者的高度评价,他们使用它来跟踪药物、残疾和触发因素,并与他们的医生共享数据。该应用程序还会分析您的数据以确定您的头痛类型。

这款图形繁重的应用程序由神经学家和数据科学家设计,可以轻松记录和监测偏头痛。该技术可帮助患者识别与偏头痛相关的可能诱因并预防未来的头痛。该网站还提供有关酒精对偏头痛的影响、宠物如何帮助、偏头痛先兆和其他主题的有趣文章。

这个致力于支持偏头痛患者的英国组织提供了这份方便的指南和图表的 pdf,用于跟踪攻击和您可能正在服用的任何药物治疗。寻找偏头痛的模式有助于治疗。

该头痛护理中心的 pdf 提供了一个用于记录发作和药物的综合系统。钥匙有助于查明触发因素的类型并评估偏头痛的严重程度。

Beth Morton 分享了她在慢性头痛方面的经历,包括她如何处理恶心、光敏感、声音敏感、难以表达想法、情绪波动和疲劳等症状。该网站不仅提供博客条目,还提供指向她与其他偏头痛患者的 Twitter 聊天的链接。

作为经常患有偏头痛的人,Lisa Jacobson 创建了这个网站,作为一个论坛,让每个偏头痛患者聚集在一起,通过知识、分享经验和幽默来帮助治愈自己。超过 25 万偏头痛患者通过她的 Facebook、Instagram 和 Twitter 订阅源建立了联系。

多发性硬化症 (MS) 是一种中枢神经系统疾病,可引起全身症状。大多数专家认为这是一种自身免疫性疾病,其中免疫系统错误地攻击体内的正常组织。

在 MS 的情况下,免疫系统攻击通常保护大脑、脊髓和视神经中的神经纤维的髓鞘。在这种攻击中,潜在的神经纤维也可能被损坏或破坏。

随着攻击的进行,髓鞘会发炎并逐渐被破坏,留下斑片状疤痕组织(硬化)区域,这些区域会破坏大脑的电脉冲。

Giáo án đào tạo và giảng dạy các lớp tiếng Trung thương mại cơ bản nâng cao bài tập chú thích phiên âm tiếng Trung cho bài tập trong Giáo trình tiếng Trung thương mại Tập 3 bài tập ngữ pháp ứng dụng.

Měiguó piān tóutòng jījīn huì gūjì zhìshǎo yǒu 3900 wàn měiguó rén huàn yǒu piān tóutòng. Zhēnshí bìnglì shù kěnéng gèng gāo, yīnwèi xǔduō rén shàngwèi dédào zhèngshì zhěnduàn.

Gēnjù wèiyú lúndūn de yánjiū xíng císhàn jīgòu Migraine Trust de shùjù, piān tóutòng shì shìjiè shàng dì sān dà chángjiàn jíbìng. Piān tóutòng yǐngxiǎngle quánqiú jìn 15% de rénkǒu.

Piān tóutòng bùchéng bǐlì de yǐngxiǎng nǚxìng. Dàyuē sì fēn zhī sān de piān tóutòng huànzhě shì nǚxìng, zuì chángjiàn yú 20 zhì 45 suì zhī jiān.

Měiguó hēirén, tǔzhù hé yǒusè rén zhǒng (BIPOC) zhōng piān tóutòng de huàn bìng lǜ shàngwèi dédào chōngfèn yánjiū.

Gēnjù 2018 nián fābiǎo zài Headache zázhì shàng de yī piān wénzhāng, yǔ báirén, hēirén huò xībānyá yì měiguó rén xiāng bǐ,2015 nián měizhōu yìndì’ān rén huò ālāsījiā yuán zhùmín piān tóutòng huò yánzhòng tóutòng de huàn bìng lǜ zuìgāo (18.4%), Yà yì měiguó rén de huàn bìng lǜ zuìdī (11.3%).

Zhèxiē bǎifēnbǐ jīyú láizì quánguó jiànkāng fǎngtán diàochá (NHIS), quánguó yīyuàn ménzhěn yīliáo diàochá hé quánguó ménzhěn yīliáo diàochá de shùjù. NHIS duì 3,197 hù bèi rèndìng wèi xiàwēiyí yuán zhùmín hé tàipíngyáng dǎo mín de jiātíng jìnxíngle yī xiàng dāndú de yánjiū, fāxiàn 13.2% De shòu fǎng zhě jīnglìle piān tóutòng huò yánzhòng tóutòng.

Dāngrán, jíbìng de liú háng bìng bùnéng shuōmíng quánbù. “Měiguó guójiā yīxué xiéhuì zázhì” shàng de yī piān lùnwén diàochále měiguó hēirén de tóutòng jīnglì, fāxiàn yǔ tóutòng de báirén xiāng bǐ,“fēizhōu yì měiguó rén de tóutòng huànzhě gèng yǒu kěnéng (i) bèi zhěnduàn huàn yǒu gòng bìng yìyù zhèng; (ii) bàogào gèng pínfán hé gèng yánzhòng de tóutòng; (iii) tāmen de tóutòng méiyǒu dédào chōngfèn de zhěnduàn hé/huò zhìliáo; (iv) wúlùn shèhuì jīngjì dìwèi rúhé,guò zǎo tíngzhǐ zhìliáo.”

Zài 2021 nián jiēshòu měiguó piān tóutòng jījīn huì cǎifǎng shí, dé kè sà sī dàxué dálāsī xīnán yīxué zhōngxīn zhùlǐ jiàoshòu, měiguó tóutòng xiéhuì tóutòng yīxué tèbié xìngqù xiǎozǔ de fúwù bùzú rénqún zhǔxí Jessica Kiarashi yīxué bóshì.

Kiarashi bóshì hái zhǐchū, gēnjù tā de tuánduì shěnchá de tóutòng hé piān tóutòng yánjiū yàngběn,BIPOC shèqū zài piān tóutòng hé tóutòng yánjiū zhōng de dàibiǎo xìng bùzú.

Duìyú huàn yǒu piān tóutòng de rén lái shuō, zhòngyào de shì guǎnlǐ yālì, yǐnshí, shuìmián hé rìcháng shēnghuó de qítā fāngmiàn, yǐ bìmiǎn chùfā piān tóutòng bìng jiàngdī piān tóutòng fāzuò de kěnéng xìng. COVID-19 dà liúxíng gěi shēnghuó dài láile xīn de yālì hé bù quèdìng xìng, shǐ xǔduō rén gèng nányǐ chǔlǐ suǒyǒu zhèxiē rìcháng wèntí.

Hǎo xiāoxī shì, méiyǒu lǐyóu rènwéi piān tóutòng huànzhě bǐ pǔtōng dàzhòng gèng róngyì gǎnrǎn COVID-19. Rán’ér, yì shì bàogào biǎomíng, nàxiē quèshí gǎnrǎn COVID-19 de rén kěnéng huì chūxiàn tóutòng zuòwéi yī zhǒng zhèngzhuàng, bìngqiě kěnéng huì chūxiàn fēicháng yánzhòng de tóutòng.

Rúhé bìmiǎn zhè zhǒng qíngkuàng? Duìyú dà duōshù rén lái shuō, bìmiǎn COVID-19 gǎnrǎn de zuì jiā fāngfǎ shì jiēzhǒng yī zhǒng COVID-19 yìmiáo. Suīrán tóutòng, fāshāo, píláo, jīròu téngtòng hé guānjié téngtòng shì měiguó mùqián shòuquán de suǒyǒu sān zhǒng yìmiáo de kěnéng fùzuòyòng, dàn zhèxiē fùzuòyòng zhǐ huì chíxù hěn duǎn de shíjiān, bù yìng zǔzhǐ nín jiēzhǒng yìmiáo.

Chúle jiēzhǒng yìmiáo wài, bìmiǎn chuánrǎn xìng gǎnrǎn de kěkào fāngfǎ hái bāokuò jīngcháng xǐshǒu, yǔ tārén bǎochí jùlí, yǐjí zài yǔ kěnéng bèi gǎnrǎn de rén (yóuqí shì zài shìnèi kōngjiān) mìqiè jiēchù shí dài shàng kǒuzhào.

Rúguǒ nín dānxīn wàichū huò jìnrù yīliáo jīgòu de ānquán, tōngguò yuǎnchéng yīliáo (jí tōngguò diànhuà, shìpín tōnghuà huò diànzǐ yóujiàn) kàn yīshēng kěnéng shì yī zhǒng xuǎnzé.

Dāng nín yǔ nín de yīliáo bǎojiàn tígōng zhě jiāotán shí, xúnwèn nín de piān tóutòng zhìliáo fāng’àn de ānquán xìng. Shìfǒu yǒu nín yīnggāi jǐnshèn fúyòng de tèdìng yàowù? Shìfǒu yǒu yīnwèi nín de yīshēng bàngōngshì méiyǒu qīnzì kàn bìngrén ér wúfǎ huòdé de zhìliáo huò chéngxù? Rúguǒ shì zhèyàng, nín kěyǐ shǐyòng shénme lái yùfáng huò zhìliáo piān tóutòng fāzuò?

Dāng nín jiějué dà liúxíng qíjiān de shíjì ānquán wèntí shí, qǐng zhùyì nín de xīnqíng. Xīnlǐ jiànkāng hé piān tóutòng jiànkāng shì xiāngfǔxiāngchéng de, suīrán cǐ shí gǎndào yǒuxiē jiāolǜ shì zhèngcháng de, dàn rúguǒ nín gǎndào jǔsàng huò jiāolǜ hěn yánzhòng, xúnqiú bāngzhù yě hěn zhòngyào. Rúguǒ nín yǒu xīnlǐ jiànkāng zhìliáo shī, qǐng liánxì nín de xīnlǐ jiànkāng zhìliáo shī, huò xiàng nín de piān tóutòng zhuānjiā huò chūjí bǎojiàn yīshēng zīxún xīnlǐ bǎojiàn zhuǎn jiè.

Huàn yǒu piān tóutòng huò tóutòng zhèng de rén kěyǐ cóng tígōng xìnxī hé zhīchí de kěkào zīyuán zhōng shòuyì. Xǔduō zǔzhī tígōng jiàoyù cáiliào, kěyǐ bāngzhù nín zhǎodào zhuānmén cóngshì piān tóutòng hùlǐ de yīshēng. Hái yǒu yīxiē zàixiàn shèqū tígōng zhīchí yǐjí shíyòng de jiànyì hé jìqiǎo.

AHS zhuānmén zhìlì yú bāngzhù yīliáo bǎojiàn tígōng zhě jíshí liǎojiě tóutòng huò miànbù téngtòng de zhìliáo fāngfǎ, dàn huànzhě hái jiāng zhǎodào dàliàng yǒuguān xīn piān tóutòng liáofǎ de xìnxī yǐjí tígōng yī xìliè jìqiǎo de cǎisè xìnxī túbiǎo.

Gāi fēi yínglì zǔzhī yǔ měiguó tóutòng xiéhuì hézuò, zhìlì yú wèi piān tóutòng huànzhě tígōng suǒ xū de hùlǐ hé zhīchí. Gāi wǎngzhàn tígōngle yīgè fāngbiàn de yīshēng dìngwèi gōngjù hé yī xìliè wèntí de zhǐdǎo, bāokuò guǎnlǐ gōngzuò zhōng de piān tóutòng, shìbié tóutòng lèixíng, shēnqǐng shèhuì bǎozhàng cánjí shōurù yǐjí chǔlǐ yǔ piān tóutòng xiāngguān de jízhěn shì jiùzhěn.

AMD rènshí dào piān tóutòng shì yī zhǒng quánshēn xìng jíbìng, jùyǒu guǎngfàn de zhèngzhuàng. Chúle tígōng guǎngfàn de jiàoyù cáiliào wài, gāi zǔzhī hái jǔbànle piān tóutòng yīnyǐng huódòng, cānyù zhě tōngguò zàiyì xiǎngbùdào dì dìfāng dài tàiyángjìng lái tígāo duì piān tóutòng de rènshí bìng xiāochú yǔ gāi jíbìng xiāngguān de chǐrǔ gǎn.

Suīrán MRF de zhǔyào rènwù kěnéng shì wèi piān tóutòng yánjiū chóují zījīn, dàn gāi jījīn huì de wǎngzhàn shì piān tóutòng xīnwén, xìnxī hé rènzhèng tóutòng zhuānjiā, értóng tóutòng yīshēng hé zònghé tóutòng zhōngxīn de liánxì fāngshì de láiyuán.

Gōngzuò zhōng de piān tóutòng yùndòng zhǐ zài bāngzhù huàn yǒu piān tóutòng de yuángōng bǎochí jiùyè bìng tígāo gōngzuò xiàolǜ, bìng bāngzhù gùzhǔ zhīchí hé róngnà zhèxiē yuángōng. Gāi wǎngzhàn tígōng wénzhāng, lùzhì de wǎngluò guǎngbò, xīnwén tōngxùn hé gèng duō xìnxī de liànjiē. Gōngzuò zhōng de piān tóutòng shì shìjiè jiànkāng jiàoyù jījīn huì de yīgè xiàngmù.

Zhè běn miànxiàng mànxìng piān tóutòng huànzhě de zàixiàn zázhì yóu zhìyuàn zhě zhìzuò, tāmen xīwàng jiāng dúzhě yǔ láizì huànzhě de yǒuyòng zhēnshí gùshì, zhìliáo láiyuán, yíngyǎng jiànyì hé yǔ piān tóutòng hùlǐ xiāngguān de xīnwén liánxì qǐlái.

INvisible Project shì měiguó téngtòng jījīn huì de qíjiàn xiàngmù, zhìzuò zàixiàn zázhì, qízhōng bāohán rénmen yìngduì mànxìng téngtòng de zhēnshí gùshì hé zhàopiàn. Yǒu jǐ gè bǎnběn zhuānmén zhēnduì piān tóutòng huànzhě, tāmen fēnxiǎngle tāmen rúhé yìngduì rìcháng shēnghuó zhōng yǔ téngtòng xiāngguān de tiǎozhàn.

Migraine Again chēng zìjǐ wèi piān tóutòng huànzhě hé ài tāmen de rén de shēnghuó fāngshì wǎngzhàn. Tā bāohán láizì piān tóutòng huànzhě de zhuānjiā xìnxī hé jiànyì, jìqiǎo hé gèrén gùshì, yǐjí guānyú piān tóutòng huànzhě shēnghuó gège fāngmiàn de wénzhāng.

Kě xiàzài zīyuán yóu fùnǚ jiànkāng yánjiū xiéhuì chuàngjiàn, zhǐ zài bāngzhù piān tóutòng huànzhě huòdé suǒ xū de hùlǐ, chǔlǐ jiànkāng bǎoxiǎn wèntí bìng jiāng jiànkāng shíjiàn róngrù tāmen de shēnghuó.

Zhège yìngyòng chéngxù dédàole tóutòng hé piān tóutòng huànzhě de gāodù píngjià, tāmen shǐyòng tā lái gēnzōng yàowù, cánjí hé chùfā yīnsù, bìng yǔ tāmen de yīshēng gòngxiǎng shùjù. Gāi yìngyòng chéngxù hái huì fēnxī nín de shùjù yǐ quèdìng nín de tóutòng lèixíng.

Zhè kuǎn túxíng fánzhòng de yìngyòng chéngxù yóu shénjīng xué jiā hé shùjù kēxuéjiā shèjì, kěyǐ qīngsōng jìlù hé jiāncè piān tóutòng. Gāi jìshù kě bāngzhù huànzhě shìbié yǔ piān tóutòng xiāngguān de kěnéng yòuyīn bìng yùfáng wèilái de tóutòng. Gāi wǎngzhàn hái tígōng yǒuguān jiǔjīng duì piān tóutòng de yǐngxiǎng, chǒngwù rúhé bāngzhù, piān tóutòng xiānzhào hé qítā zhǔtí de yǒuqù wénzhāng.

Zhège zhìlì yú zhīchí piān tóutòng huànzhě de yīngguó zǔzhī tígōngle zhè fèn fāngbiàn de zhǐnán hé túbiǎo de pdf, yòng yú gēnzōng gōngjí hé nín kěnéng zhèngzài fúyòng de rènhé yàowù zhìliáo. Xúnzhǎo piān tóutòng de móshì yǒu zhù yú zhìliáo.

Gāi tóutòng hùlǐ zhōngxīn de pdf tígōngle yīgè yòng yú jìlù fāzuò hé yàowù de zònghé xìtǒng. Yàoshi yǒu zhù yú chá míng chùfā yīnsù de lèixíng bìng pínggū piān tóutòng de yánzhòng chéngdù.

Beth Morton fēnxiǎngle tā zài mànxìng tóutòng fāngmiàn de jīnglì, bāokuò tā rúhé chǔlǐ ěxīn, guāng mǐngǎn, shēngyīn mǐngǎn, nányǐ biǎodá xiǎngfǎ, qíngxù bōdòng hé píláo děng zhèngzhuàng. Gāi wǎngzhàn bùjǐn tígōng bókè tiáomù, hái tígōng zhǐxiàng tā yǔ qítā piān tóutòng huànzhě de Twitter liáotiān de liànjiē.

Zuòwéi jīngcháng huàn yǒu piān tóutòng de rén,Lisa Jacobson chuàngjiànle zhège wǎngzhàn, zuòwéi yīgè lùntán, ràng měi gè piān tóutòng huànzhě jùjí zài yīqǐ, tōngguò zhīshì, fēnxiǎng jīngyàn hé yōumò lái bāngzhù zhìyù zìjǐ. Chāoguò 25 wàn piān tóutòng huànzhě tōngguò tā de Facebook,Instagram hé Twitter dìngyuè yuán jiànlìle liánxì.

Duōfā xìng yìnghuà zhèng (MS) shì yī zhǒng zhōngshū shénjīng xìtǒng jíbìng, kě yǐnqǐ quánshēn zhèngzhuàng. Dà duōshù zhuānjiā rènwéi zhè shì yī zhǒng zìshēn miǎnyì xìng jíbìng, qízhōng miǎnyì xìtǒng cuòwù de gōngjí tǐnèi de zhèngcháng zǔzhī.

Zài MS de qíngkuàng xià, miǎnyì xìtǒng gōngjí tōngcháng bǎohù dànǎo, jǐsuǐ hé shìshénjīng zhōng de shénjīng xiānwéi de suǐ qiào. Zài zhè zhǒng gōngjí zhōng, qiánzài de shénjīng xiānwéi yě kěnéng bèi sǔnhuài huò pòhuài.

Suízhe gōngjí de jìnxíng, suǐ qiào huì fāyán bìng zhújiàn bèi pòhuài, liú xià bān piàn zhuàng bāhén zǔzhī (yìnghuà) qūyù, zhèxiē qūyù huì pòhuài dànǎo de diàn màichōng.

Giáo án luyện dịch tiếng Trung thương mại ứng dụng thực tế theo Giáo trình tiếng Trung thương mại Tập 3 bài tập ngữ pháp ứng dụng.

Tổ chức Chứng đau nửa đầu Hoa Kỳ ước tính có ít nhất 39 triệu người Mỹ mắc chứng đau nửa đầu. Số trường hợp thực sự có khả năng cao hơn vì nhiều người chưa được chẩn đoán chính thức.

Migraine là căn bệnh phổ biến thứ ba trên thế giới, theo Migraine Trust, một tổ chức từ thiện nghiên cứu có trụ sở tại London. Chứng đau nửa đầu ảnh hưởng đến gần 15 phần trăm dân số toàn cầu.

Chứng đau nửa đầu ảnh hưởng không cân đối đến phụ nữ. Cứ 4 người thì có khoảng 3 người bị chứng đau nửa đầu là phụ nữ, thường gặp nhất ở độ tuổi từ 20 đến 45.

Tỷ lệ đau nửa đầu ở Người da đen, Người bản địa và Người da màu (BIPOC) ở Hoa Kỳ chưa được nghiên cứu rõ ràng.

Theo một bài báo được xuất bản vào năm 2018 trên tạp chí Headache, tỷ lệ mắc chứng đau nửa đầu hoặc đau đầu dữ dội vào năm 2015 cao nhất ở Người Mỹ gốc Da Đỏ hoặc Người Alaska (18,4%) so với người Mỹ da trắng, da đen hoặc gốc Tây Ban Nha, với tỷ lệ hiện mắc thấp nhất ở người Mỹ gốc Á. (11,3 phần trăm).

Tỷ lệ phần trăm này dựa trên dữ liệu từ Khảo sát Phỏng vấn Y tế Quốc gia (NHIS), Khảo sát Chăm sóc Y tế Cấp cứu Bệnh viện Quốc gia và Khảo sát Chăm sóc Y tế Cấp cứu Quốc gia. NHIS đã thực hiện một nghiên cứu riêng biệt trên 3.197 hộ gia đình được xác định là người Hawaii bản địa và người Đảo Thái Bình Dương và phát hiện ra rằng 13,2% người được hỏi trải qua chứng đau nửa đầu hoặc đau đầu dữ dội.

Tất nhiên, sự phổ biến của một căn bệnh không nói lên toàn bộ câu chuyện. Một bài báo trên Tạp chí của Hiệp hội Y khoa Quốc gia đã xem xét trải nghiệm đau đầu của người Mỹ da đen và phát hiện ra rằng so với những người da trắng bị đau đầu, “bệnh nhân đau đầu người Mỹ gốc Phi có nhiều khả năng (i) được chẩn đoán mắc chứng rối loạn trầm cảm đi kèm; (ii) báo cáo các cơn đau đầu xảy ra thường xuyên và nghiêm trọng hơn; (iii) đau đầu của họ không được chẩn đoán và / hoặc điều trị dứt điểm; và (iv) ngừng điều trị sớm, bất kể tình trạng kinh tế xã hội. ”

Trong một cuộc phỏng vấn vào năm 2021 với American Migraine Foundation, Jessica Kiarashi, MD, trợ lý giáo sư tại Trung tâm Y tế Tây Nam của Đại học Texas ở Dallas và là chủ tịch của Hiệp hội Đau đầu Hoa Kỳ về Nhóm Quan tâm Đặc biệt về Y học Đau đầu.

Tiến sĩ Kiarashi cũng lưu ý rằng các cộng đồng BIPOC không có đại diện trong nghiên cứu đau nửa đầu và đau đầu, dựa trên các mẫu nghiên cứu về đau đầu và chứng đau nửa đầu mà nhóm của bà đã xem xét.

Đối với những người bị chứng đau nửa đầu, điều quan trọng là phải quản lý căng thẳng, chế độ ăn uống, giấc ngủ và các khía cạnh khác của cuộc sống hàng ngày để tránh các tác nhân gây đau nửa đầu và giảm khả năng bị đau nửa đầu. Đại dịch COVID-19 đã tạo thêm một lớp căng thẳng và bất ổn mới cho cuộc sống nói chung, khiến nhiều người càng khó quản lý tất cả những mối quan tâm hàng ngày đó.

Tin tốt là không có lý do gì để nghĩ rằng những người bị chứng đau nửa đầu có nguy cơ mắc phải COVID-19 cao hơn bất kỳ công chúng nào. Tuy nhiên, các báo cáo giai thoại cho thấy rằng những người bị nhiễm COVID-19 có khả năng bị đau đầu như một triệu chứng và có thể đau đầu rất nghiêm trọng.

Làm thế nào để tránh điều này? Đối với hầu hết mọi người, cách tốt nhất để tránh nhiễm COVID-19 là tiêm một trong các loại vắc-xin COVID-19. Mặc dù nhức đầu, sốt, mệt mỏi, đau cơ và đau khớp là những tác dụng phụ có thể xảy ra của cả ba loại vắc-xin hiện được ủy quyền tại Hoa Kỳ, nhưng những tác dụng phụ đó chỉ kéo dài trong một thời gian ngắn và không khiến bạn nản lòng khi tiêm vắc-xin.

Ngoài tiêm chủng, những cách đã thử và đúng để tránh các bệnh lây nhiễm bao gồm rửa tay thường xuyên, giữ khoảng cách với người khác và đeo khăn che mặt khi bạn tiếp xúc gần với những người có thể bị nhiễm bệnh, đặc biệt là trong không gian trong nhà.

Gặp bác sĩ của bạn thông qua y học từ xa – nghĩa là qua điện thoại, cuộc gọi video hoặc email – có thể là một lựa chọn nếu bạn lo lắng về sự an toàn khi đi ra ngoài nơi công cộng hoặc vào cơ sở y tế.

Khi bạn nói chuyện với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của mình, hãy hỏi về sự an toàn của phác đồ điều trị chứng đau nửa đầu của bạn. Có loại thuốc cụ thể nào bạn nên thận trọng khi dùng không? Có phương pháp điều trị hoặc thủ thuật nào mà bạn không thể thực hiện được vì văn phòng bác sĩ của bạn không gặp trực tiếp bệnh nhân không? Nếu vậy, bạn có thể sử dụng gì để ngăn ngừa hoặc điều trị các cơn đau nửa đầu?

Khi bạn điều hướng các mối quan tâm an toàn thực tế khi sống qua một đại dịch, hãy chú ý đến tâm trạng của bạn. Sức khỏe tâm thần và sức khỏe đau nửa đầu đi đôi với nhau và mặc dù cảm thấy lo lắng vào thời điểm này là điều bình thường, nhưng điều quan trọng là bạn phải tìm kiếm sự trợ giúp nếu bạn đang cảm thấy chán nản hoặc lo lắng nghiêm trọng. Hãy liên hệ với chuyên gia trị liệu sức khỏe tâm thần nếu bạn có, hoặc yêu cầu chuyên gia về chứng đau nửa đầu hoặc bác sĩ chăm sóc chính của bạn để được giới thiệu chăm sóc sức khỏe tâm thần.

Những người sống chung với chứng đau nửa đầu hoặc rối loạn đau đầu có thể được hưởng lợi từ các nguồn đáng tin cậy cung cấp thông tin và hỗ trợ. Nhiều tổ chức cung cấp tài liệu giáo dục và có thể hỗ trợ bạn tìm bác sĩ chuyên về chăm sóc chứng đau nửa đầu. Ngoài ra còn có các cộng đồng trực tuyến cung cấp hỗ trợ cũng như lời khuyên và mẹo thực tế.

AHS đặc biệt dành riêng cho việc giúp các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cập nhật các phương pháp điều trị đau đầu và đau đối mặt, nhưng bệnh nhân cũng sẽ tìm thấy vô số thông tin về các liệu pháp chữa đau nửa đầu mới cũng như đồ họa thông tin đầy màu sắc trình bày một loạt các mẹo.

Hoạt động cùng với Hiệp hội Đau đầu Hoa Kỳ, tổ chức phi lợi nhuận này cố gắng kết nối những người bị chứng đau nửa đầu với sự chăm sóc và hỗ trợ mà họ cần. Trang web có công cụ định vị bác sĩ tiện dụng và hướng dẫn về một loạt vấn đề, bao gồm quản lý chứng đau nửa đầu tại nơi làm việc, xác định các loại đau đầu, đăng ký thu nhập cho người khuyết tật An sinh xã hội và xử lý các lần khám tại phòng cấp cứu liên quan đến chứng đau nửa đầu.

AMD thừa nhận rằng chứng đau nửa đầu là một tình trạng toàn thân, với một loạt các triệu chứng. Ngoài việc cung cấp các tài liệu giáo dục phong phú, tổ chức còn tổ chức Shades for Migraine, một chiến dịch trong đó những người tham gia nâng cao nhận thức về chứng đau nửa đầu và giải quyết sự kỳ thị liên quan đến căn bệnh này bằng cách đeo kính râm ở những nơi không mong muốn.

Mặc dù sứ mệnh chính của MRF có thể là gây quỹ cho nghiên cứu về chứng đau nửa đầu, nhưng trang web của quỹ đóng vai trò là nguồn cung cấp tin tức, thông tin và chi tiết liên hệ về bệnh đau nửa đầu cho các chuyên gia đau đầu được chứng nhận, bác sĩ đau đầu cho trẻ em và các trung tâm đau đầu toàn diện.

Chiến dịch Migraine at Work nhằm mục đích giúp nhân viên bị chứng đau nửa đầu tiếp tục làm việc và hiệu quả trong công việc, đồng thời giúp người sử dụng lao động hỗ trợ và thích ứng với những nhân viên đó. Trang web cung cấp các bài báo, webcast được ghi hình, bản tin và các liên kết đến nhiều thông tin hơn. Migraine at Work là một dự án của Tổ chức Giáo dục Sức khỏe Thế giới.

Tạp chí trực tuyến dành cho những người bị chứng đau nửa đầu mãn tính này được tổng hợp bởi các tình nguyện viên, những người muốn kết nối độc giả với những câu chuyện thực tế hữu ích từ bệnh nhân, nguồn điều trị, lời khuyên dinh dưỡng và tin tức liên quan đến chăm sóc bệnh đau nửa đầu.

Dự án Vô hình, chương trình hàng đầu của Tổ chức Đau đớn Hoa Kỳ, tạo ra các tạp chí trực tuyến với những câu chuyện thực tế và những bức ảnh về những người đang chống chọi với cơn đau mãn tính. Một số ấn bản dành riêng cho những người bị chứng đau nửa đầu, những người chia sẻ cách họ đối phó với những thách thức liên quan đến cơn đau trong cuộc sống hàng ngày của họ.

Migraine Again tự gọi mình là một trang web về lối sống dành cho những người bị chứng đau nửa đầu và những người yêu mến họ. Nó cung cấp thông tin chuyên gia và lời khuyên, lời khuyên và câu chuyện cá nhân từ những người bị chứng đau nửa đầu, và các bài báo về mọi khía cạnh của cuộc sống chung với chứng đau nửa đầu.

Tài nguyên có thể tải xuống được tạo bởi Hiệp hội Nghiên cứu Sức khỏe Phụ nữ để hỗ trợ những người bị chứng đau nửa đầu nhận được dịch vụ chăm sóc họ cần, giải quyết các vấn đề về bảo hiểm y tế và kết hợp các phương pháp chăm sóc sức khỏe vào cuộc sống của họ.

Ứng dụng này nhận được đánh giá cao từ những người bị đau đầu và đau nửa đầu, những người sử dụng nó để theo dõi thuốc, tình trạng khuyết tật và các tác nhân gây bệnh, đồng thời chia sẻ dữ liệu với bác sĩ của họ. Ứng dụng cũng phân tích dữ liệu của bạn để xác định loại đau đầu mà bạn đang gặp phải.

Được thiết kế với các nhà thần kinh học và nhà khoa học dữ liệu, ứng dụng đồ họa nặng này giúp bạn dễ dàng ghi lại và theo dõi chứng đau nửa đầu. Công nghệ này giúp bệnh nhân xác định các yếu tố có thể gây ra liên quan đến chứng đau nửa đầu của họ và ngăn ngừa các cơn đau đầu trong tương lai. Trang web cũng giới thiệu các bài viết thú vị về tác động của rượu đối với chứng đau nửa đầu, cách vật nuôi có thể giúp ích, chứng đau nửa đầu và các chủ đề khác.

Tổ chức của Anh chuyên hỗ trợ những người bị ảnh hưởng bởi chứng đau nửa đầu này cung cấp một bản pdf của hướng dẫn và biểu đồ hữu ích này để theo dõi các cuộc tấn công và bất kỳ phương pháp điều trị bằng thuốc nào mà bạn có thể đang sử dụng. Tìm ra các mô hình của chứng đau nửa đầu có thể giúp điều trị.

Bản pdf từ trung tâm chăm sóc đau đầu này cung cấp một hệ thống toàn diện để ghi lại các đợt và thuốc. Chìa khóa giúp xác định các loại kích hoạt và đánh giá mức độ nghiêm trọng của chứng đau nửa đầu.

Beth Morton chia sẻ kinh nghiệm của mình với chứng đau đầu kinh niên, bao gồm cả cách cô ấy đối phó với các triệu chứng buồn nôn, nhạy cảm với ánh sáng, nhạy cảm với âm thanh, khó hiểu rõ suy nghĩ, thay đổi tâm trạng và mệt mỏi. Trang web không chỉ trình bày các mục blog mà còn liên kết đến các cuộc trò chuyện trên Twitter của cô với những người bị chứng đau nửa đầu khác.

Là một người thường xuyên trải qua chứng đau nửa đầu, Lisa Jacobson đã tạo trang web này như một diễn đàn để mọi người bị chứng đau nửa đầu đến với nhau để giúp chữa lành bản thân thông qua kiến thức, kinh nghiệm được chia sẻ và sự hài hước. Hơn một phần tư triệu người mắc chứng đau nửa đầu đã kết nối thông qua nguồn cấp dữ liệu Facebook, Instagram và Twitter của cô ấy.

Bệnh đa xơ cứng, hoặc MS, là một bệnh của hệ thần kinh trung ương có thể gây ra các triệu chứng khắp cơ thể. Hầu hết các chuyên gia tin rằng đó là một tình trạng tự miễn dịch, trong đó hệ thống miễn dịch tấn công nhầm các mô bình thường trong cơ thể.

Trong trường hợp MS, hệ thống miễn dịch tấn công vỏ myelin thường bảo vệ các sợi thần kinh trong não, tủy sống và dây thần kinh thị giác. Các sợi thần kinh bên dưới cũng có thể bị tổn thương hoặc phá hủy trong cuộc tấn công này.

Khi cuộc tấn công tiến triển, vỏ myelin bị viêm và dần dần bị phá hủy, để lại những vùng mô sẹo loang lổ (xơ cứng) làm gián đoạn các xung điện trong não.

Nội dung bài giảng Giáo trình tiếng Trung thương mại Tập 3 bài tập ngữ pháp ứng dụng của chúng ta tìm hiểu hôm nay đến đây là kết thúc. Hi vọng các bạn học viên có thể học hỏi được thật nhiều kiến thức tiếng Trung bổ ích từ ChineMaster. Hẹn gặp lại các bạn ở bài giảng tiếp theo vào ngày mai nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *